Friday 7 November 2014

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Artikel bahasa jawa adalah artikel yang ditulis menggunakan bahasa jawa. Artikel bahasa jawa biasa dijumpai di koran, buletin, dan majalah yang menggunakan bahasa jawa. Jika sobat kesulitan mencari contoh artikel bahasa jawa, kali ini saya akan bagikan contoh artikel basa jawa tentang budi pekerti berjudul Uri-Uri Kabudayaan Jawi. Baca juga : Kumpulan Artikel Bahasa Jawa.

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Uri-Uri Kabudayaan Jawi

contoh artikel bahasa jawa tentang budi pekerti

Ing zaman sakmenika kathah tiyang utawimasyarakat Indonesia khususipun daerah Jawa Tengah sakleresipun kathah ingkang saged basa jawi ananging dipersani langkung celak malih sakleresipun sekedig sanget tiyang ingkang pinter berbahasa Jawi ingkang leres lan lancar. Tiyang ingkang kepengin lesantonaken budayanipun mesti saged kedah nyinaoni bahasanipun langkung rumiyin. Sedaya wau boten lepas saking kita piyambak dados generasi saklajengipun ingkang kedah saged ngerasakakenipun sedaya jerih payah pendahuluipun kaliyan mbeta kabudayaan Jawi dados di mangertosipun ten punsi-pundi lan sakmenika gemblengna tekad ipun saha gayohen cita-cita menika kanthi ngangkat ngangkat dhuwur kabudayaanipun piyambak kemawon.

Boten ngantos boten gadahi pangajeng-ngajeng ngangge bangsa ingkeng maju menawi basa kala wau saged jagi sejarahipun piyambak terutami basa jawi. Kabudayaan jawi saged kita terapaken wiwit alit kanthi lewat pendidikan ing saklebetipun keluarga utawi sekolahan ananging kedah dipun gatosaken saestu supadosboten klentu anggenipun maringaken bahan kados perkawis kabudayaan jawi kadosta basa jawi,gamelan,wayang,unggah-ungguh dumateng sinten kemawon lan sakliyanipun.

Watak saking tiyang jawi ingkang sanget kekhas ipun inggih punika ing grapyak,pasrawungan kaliyan kanca-kanca saha tiyang-tiyang kemawon.Ing saklebetipun wonten satunggal maneh yapunika ing sopan lan santun kejawi saking segi basanipun basa jawi saestu benten-benten ingkang migatos utamakaken moral saking segi kesopanan kados wonten tigang basa ing nyinaunipun basa jawi yapunika basa Jawi saking paling cendhek tekan dhuwur basa jawi Ngoko, Krama, Krama Inggil.

Sedayanipun boten uwal saking jerih payah tiyang rumiyin utawi nenek moyang kita sakmenika kathah saking kabudayaan-kabudayaan jawi niku ingkang badhe punah utawi ical kerantenaken generasi saklajengipun kathah ingkang ninggalaken saha nyupe’kaken niku sedaya.

Tiyang-tiyang ing daerah Ngayogyakarta badhe sadar lan damel utawi dandani malih saking lekasan kanthi madosi saha ngawontenaken pameran –pameran ingkang mengku bab Kabudayaan Jawi saha ugi ingkang damel museum kang dipun khususaken kangge uri-uri utawi nglestarikaken kabudayaan jawi. Awit saking usahanipun niku sedaya kathah bab-bab ingkang sae saha kita pendet manfaatipun kadosta saged maringaken pendidikan utawi pangertosan bab kabudayaan jawi dumateng sedaya tiyang kalebet generasi saklajengipun supados ngertos saha saged ngginakaken saha maringi kemajengan kagem kita sedaya wontening satunggal ing wekdal punika sakmangke ing Era Global sakmenika kathah sanget perkawis-perkawis enggal mlebet wonten Indonesia kalebet ing daerah Ngayogyakarta niku sedaya maringi kathah perkawis-perkawis ananging awit usaha ingkang kita lampahi kathi jagi kabudayaan jawi sahingga saged bertahan saking pengaruhipun kabudayaan asing. Kabudayan Jawi supados saged bertahan kedah kita junjung saha kita hargai kangge ningkataken moral utawi dampak-dampak ipun ingkang saged kita tiru saking kabudayaan jawi sakmenika kemawon.

Artikel dikuti sekang kene

contoh artikel bahasa jawa tentang budi pekerti, tuladha artikel basa jawa babagan budi pekerti, contoh artikel bhs jawa budi pekerti

Komentar yang anda masukkan akan dimoderasi terlebih dahulu oleh admin. Komentar berbau promosi, akan dihapus.

EmoticonEmoticon